Влада Републике Српске усвојила је данас Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01.2021.-31.12.2021. године.

У 2021. години Фонд солидарности финансирао је дијагностику и лијечење у иностранству за 183 дјеце, за шта је издвојено више од 7,9 милиона КМ. Укупно је одобрено 227 рјешења јер су поједина дјеца упућивана на лијечења и контроле више пута. Већина рјешења – 148 се односило на лијечења, док је 79 рјешења издато за дијагностичка (генетска) испитивања у иностранству. Најчешћи разлози за упућивање на лијечење су била малигна обољења, ријетке болести, кардиолошке аномалије, трансплантације, генетске анализе, урођене ортопедске аномалије, болести ока и друга обољења. Дјеца су лијечена у еминентним клиникама у свијету, попут у Турској, Њемачкој, САД, Грчкој, Италији, Шпанији, Србији, Хрватској и другим земљама.

У Извјештају Фонда солидарности наведено је да је због пандемије и ванредне ситуације настављена и у прошлој години примјена Одлуке о финансирању трошкова у вези са лијечењем дјеце у иностранству за вријеме трајања ванредне ситуацијe према којој Фонд солидарности финансира и додатне трошкове попут путних трошкова, смјештаја, рефундације купљених медицинских средстава, лијекова и слично. По основу ове одлуке, за путне трошкове дјеце и родитеља, трошкове смјештаја у иностранству и др., Фонд солидарности је остварио укупне трошкове у износу од 41.936 KM.

Иначе, Ребалансом Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за 2021. годину, планирани су приходи са примицима у износу од 9.752.800 КМ, док су исти остварени у износу од 8.818.499 КМ, што је за 934.301 КМ или 9,58% мање у односу на планирана средства. На мање приходе највише је утицало мање остварење на контима примици по основу аванса и трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања. Ребалансом Финансијског плана- Буџета ЈУ Фонд солидарности за 2021. годину, укупни расходи са издацима планирани су у износу од 9.752.800 КМ. Остварени расходи са издацима у посматраном периоду износе 9.180.465 КМ, што је мање од плана за 572.335 КМ или 5,87%. На мање расходе највише је утицало мање остварење на конту дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјалног осигурања. Разлог мањег остварења у односу на планирана средства на овој ставци је чињеница да се трошкови евидентирају тек по завршетку лијечења тј. по добијању коначне фактуре. У току 2021. године дошло је до повећања пословне активе и пословне пасиве за 1.936.794 КМ или 14,22% што је резултат повећања текуће имовине с једне стране, те повећања властитих извора средстава с друге стране.

19 маја, 2022
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe