Због ситуације изазване пандемијом корона вирусa, још прије три године, Управни одбор Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству донио је одлуку да у току трајања ванредног стања или ванредне ситуације финансира и додатне трошкове у вези са лијечењем у иностранству. Тако да родитељи имају могућност да поднесу захтјев за рефундацију трошкова друмског саобраћаја, авио транспорта, трошкова смјештаја и трошкова набавке потребних медицинских средстава и/или лијекова према препоруци здравствене установе у иностранству у којој се дијете лијечи на основу рјешења Фонда солидарности, а са циљем обезбјеђивања даљег лијечења у кућним условима. Намјера Фонда солидарности је да се ова пракса задржи и када престане ванредна ситуација која још траје, али то ће, свакако, бити регулисано правилником са свим детаљима. Наиме, ова финансијска олакшица се показала изузетно значајном породицама чије се дијете лијечи у иностранству, нарочито када је лијечење континуирано и подразумијева више одлазака у иностранство током године.
Како би се ово право несметано остваривало и како би се правовремено достављала сва потребна документација, припремљен је образац захтјева за рефундацију трошкова који је доступан на сајту Фонда солидарности.
Напомињемо да је смјештај потребно планирати раније у складу са термином лијечења и подноси се уз захтјев за лијечење, дијагностику или контролу, уколико није у самој болници и одобрава се уз средства за лијечење, дијагностику или контролу, само изузетно се рефундира.
Подносиоци захтјева за рефундацију трошкова пута или смјештаја су у складу с прописима обавезни доставити: попуњен образац захтјева за рефундацију, копију рјешења Фонда солидарности којим је одобрено предметно лијечење и/или дијагностика, оригинал фискалног рачуна за сваку куповину, у случају куповине авио карата путем интернета потребан је извод из банке којим се потврђује куповина, копију медицинске документације из које је видљиво да се период лијечења поклапа са датумима издатих рачуна за гориво, путарину, авио транспорт или смјештај, у случају рефундације дијела трошкова из уговора о закупу (станарина) потребно је доставити копију уговора о закупу, копију банковне картице подносиоца захтјева. Рачуни за гориво који се признају, а везани су непосредно пред полазак на лијечење или пред повратак, су они који су издати у разумном року који је потребан да се дође из мјеста пребивалишта до болнице односно након одјаве са лијечења до мјеста пребивалишта. Изузетак је уколико је изнајмљено рентакар возило које је потребно вратити с пуним резервоаром у рентакар агенцију. У том случају се доставља и уговор с рентакар агенцијом.

За непотпуне захтјеве Фонд солидарности ће од подносиоца тражити допуну, у складу са Законом о општем управном поступку.

27 марта, 2023
Copyright © 2024- Фонд Солидарности Републикe Српскe