O NAMA

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu osnovan je krajem 2017. godine u Republici Srpskoj s ciljem da se u skladu sa Zakonom o Fondu solidarnosti prikupljaju dodatna finansijska sredstva kako bi se omogućila dijagnostika i liječenje djece u inostranstvu, kada to nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj niti u drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima potpisan ugovor.

Rad Fonda solidarnosti, odnosno njegovo osnivanje, status, djelatnost, organizacija, izvori i način prikupljanja sredstava, način raspodjele sredstava, te praćenje rada Fonda uređeni su Zakonom o Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu Službeni glasnik Republike Srpske 100/17, 103/17.

Sredstva Fonda solidarnosti mogu se odobriti za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu djece uzrasta do 18. godine života, koja su osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS i državljani BiH. 72/19 . Da bi ostvarili ovo pravo roditelji/staratelji djece treba da podnesu Fondu zahtjev u skladu sa procedurom koja je definisana Pravilnikom o načinu, postupku, obliku, obimu i rokovima korišćenja sredstava Fonda solidarnosti (Službeni glasnik Republike Srpske).O upućivanju djece na liječenje i dijagnostiku u inostranstvu odlučuje - Stručna komisija Fonda solidarnosti , kao i - Upravni odbor ovog Fonda , a rješenje donosi- direktor Fonda.

Sredstva za Fond solidarnosti prikupljaju se iz više izvora, i to:
- Budžeta Republike Srpske u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini, umanjenih za iznos doprinosa za socijalno osiguranje;
- Posebnog doprinosa za solidarnost na teret budžetskih korisnika, javnih preduzeća, ustanova, organa uprave, upravnih organizacija u iznosu od 5% cijene kupljenog službenog putničkog vozila, osim vozila MUP-a i zdravstvenih ustanova;
- Posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25% plate zaposlenog lica u republici Srpskooj;
- Budžeta opština i gradova u iznosu od 0,025% ostvarenih poreskih i neporeskih prihoda u prethodnoj fiskalnoj godini.

Takođe, privredna društva, preduzetnici, pojedinci, međunarodne organizacije i drugi zainteresovani mogu i da doniraju novac ovom fondu za liječenje djece. Način uplate i prikupljanja sredstava preciziran je, - Uputstvom koje je dostupno na sajtu (u propisima), a na sajtu su, takođe, dostupni i- brojevi računa, kao i primjeri uplatnica.

Za sve informacije o Fondu solidarnosti, koje ne pronađete na ovom sajtu, možete nas kontaktirati na mejl fond.solidarnosti@zdravstvo-srpske.org ili telefon 051 249 174.

Građani se o Fondu solidarnosti mogu informisati i putem- INFO LETAK.

Copyright © 2024- Fond Solidarnosti Republike Srpske