Zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa, još prije tri godine, Upravni odbor Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu donio je odluku da u toku trajanja vanrednog stanja ili vanredne situacije finansira i dodatne troškove u vezi sa liječenjem u inostranstvu. Tako da roditelji imaju mogućnost da podnesu zahtjev za refundaciju troškova drumskog saobraćaja, avio transporta, troškova smještaja i troškova nabavke potrebnih medicinskih sredstava i/ili lijekova prema preporuci zdravstvene ustanove u inostranstvu u kojoj se dijete liječi na osnovu rješenja Fonda solidarnosti, a sa ciljem obezbjeđivanja daljeg liječenja u kućnim uslovima. Namjera Fonda solidarnosti je da se ova praksa zadrži i kada prestane vanredna situacija koja još traje, ali to će, svakako, biti regulisano pravilnikom sa svim detaljima. Naime, ova finansijska olakšica se pokazala izuzetno značajnom porodicama čije se dijete liječi u inostranstvu, naročito kada je liječenje kontinuirano i podrazumijeva više odlazaka u inostranstvo tokom godine.
Kako bi se ovo pravo nesmetano ostvarivalo i kako bi se pravovremeno dostavljala sva potrebna dokumentacija, pripremljen je obrazac zahtjeva za refundaciju troškova koji je dostupan na sajtu Fonda solidarnosti.
Napominjemo da je smještaj potrebno planirati ranije u skladu sa terminom liječenja i podnosi se uz zahtjev za liječenje, dijagnostiku ili kontrolu, ukoliko nije u samoj bolnici i odobrava se uz sredstva za liječenje, dijagnostiku ili kontrolu, samo izuzetno se refundira.
Podnosioci zahtjeva za refundaciju troškova puta ili smještaja su u skladu s propisima obavezni dostaviti: popunjen obrazac zahtjeva za refundaciju, kopiju rješenja Fonda solidarnosti kojim je odobreno predmetno liječenje i/ili dijagnostika, original fiskalnog računa za svaku kupovinu, u slučaju kupovine avio karata putem interneta potreban je izvod iz banke kojim se potvrđuje kupovina, kopiju medicinske dokumentacije iz koje je vidljivo da se period liječenja poklapa sa datumima izdatih računa za gorivo, putarinu, avio transport ili smještaj, u slučaju refundacije dijela troškova iz ugovora o zakupu (stanarina) potrebno je dostaviti kopiju ugovora o zakupu, kopiju bankovne kartice podnosioca zahtjeva. Računi za gorivo koji se priznaju, a vezani su neposredno pred polazak na liječenje ili pred povratak, su oni koji su izdati u razumnom roku koji je potreban da se dođe iz mjesta prebivališta do bolnice odnosno nakon odjave sa liječenja do mjesta prebivališta. Izuzetak je ukoliko je iznajmljeno rentakar vozilo koje je potrebno vratiti s punim rezervoarom u rentakar agenciju. U tom slučaju se dostavlja i ugovor s rentakar agencijom.

Za nepotpune zahtjeve Fond solidarnosti će od podnosioca tražiti dopunu, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

27 Marta, 2023
Copyright © 2023- Fond Solidarnosti Republike Srpske